Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

O G Ł O S Z E N I E Starosty Suwalskiego z dnia 2 lutego 2018 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy – Geolog powiatowy
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
II. Określenie  stanowiska urzędniczego:
• Stanowisko pracy: Geolog powiatowy
• Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
• 1/4 etatu
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie wyższe geologiczne z 5- letnim stażem pracy,
3) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym: geolog powiatowy,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań organu administracji geologicznej (na podstawie umowy o pracę) lub co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej w zakresie geologii,
2) uprawnienia geologiczne - kategoria III,V,VII,
3) znajomość ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
4) znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
5) znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska,
6) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
7) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
8) znajomość  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
9) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
10) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
11) znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
12) znajomość programów MS Office.
IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
1. Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa przypisanych Staroście jako organowi administracji geologicznej, w szczególności:
a) udzielanie, cofanie, wygaszanie i przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m³,
b) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczną, będących w kompetencjach starosty,
c) przyjmowanie zgłoszeń robót geologicznych,
d) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji,
e) wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej i opłaty dodatkowej,
f) prowadzenie archiwum geologicznego,
g) wydawanie decyzji ustalających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej.
2. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
3. Prowadzenia, w zakresie swoich obowiązków, spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej.
V. Wskazanie wymaganych dokumentów.
1. Dokumenty niezbędne:   
1) kwestionariusz osobowy,*
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe geologiczne (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na   30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
4) kserokopia dokumentów potwierdzających  5- letni staż pracy,
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy: geolog powiatowy,*  
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,*
7) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*
2. Dokumenty dodatkowe:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.
VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Świerkowa 60.
2. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa - na czas nieokreślony.
3. Specyfika pracy na stanowisku:
1) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze,
2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy,
3) bezpośredni kontakt z klientem,
4) wyjazdy służbowe.
4. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2018 rok.
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko urzędnicze: Geolog powiatowy” w terminie do dnia  19.02.2018 r., do godz. 9.00 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).
IX. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr 7/2018 Starosty Suwalskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został ustalony w zarządzeniu Nr 7/2018 Starosty Suwalskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm.) oraz zarządzeniem Nr 1/09 Starosty Suwalskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.
Przeprowadzenie naboru obejmie:
1) etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,

2) etap drugi -  test pisemny lub/oraz rozmowę kwalifikacyjną polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań dodatkowych oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru- potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/)  oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście od dnia 12 marca 2018 r. w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udzielają:                                    
1) Stanisław Żukowski– Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 87 5659290,
2) Cezary Grzegorz Zwoliński – Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250,

3) Anna Nowacka – Inspektor ds. osobowych, tel. 87 5659252.


STAROSTA
/-/ Szczepan OłdakowskiZałączniki do pobrania:

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy