""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) na terenie powiatu suwalskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W powiecie suwalskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej (specjalistyczny dyżur mediacyjny) - kliknij po szczegóły;
2. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej (specjalistyczny dyżur mediacyjny) – nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez organizację "PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie - kliknij po szczegóły.

Adwokaci i Radcowie Prawni przyjmują codziennie w dniach i godzinach pracy urzędu od godz. 730 - 1530

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Adwokat

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

poniedziałek 730-1130

Adwokat

wtorek 730-1130

Radca prawny

środa 730-1130

Radca prawny

czwartek 730-1130

Adwokat

piątek 730-1130

"PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie

KRS 0000407341

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

poniedziałek 1130-1530

wtorek 1130-1530

środa 1130-1530

czwartek 1130-1530

piątek 1130-1530

WAŻNE

poniedziałek – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia, a w godzinach 11:30 - 15:30 dodatkowo pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością
wtorek – specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego, a w godzinach 11:30 - 15:30 dodatkowo pomoc  ofiarom przemocy
środa – dyżur ze specjalizacją mediacyjną

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 87 565 92 02 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.suwalski.pl lub zgłaszając potrzebę udzielenia porady na odległość (wniosek do pobrania tutaj).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów oraz na stronie internetowej:

www.powiat.suwalski.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip-stsuwalki.wrotapodlasia.pl/

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (ul. Świerkowa 60, lok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej tutaj.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Szczegółowe informacje tutaj.

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

DYŻURY SPECJALISTYCZNE w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


W dniu  1 stycznia 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiło projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Główna ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin (https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54), możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

***
Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2023 znajdziesz pod adresem:  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54, Dyżury specjalistyczne - LISTA 19.01.docx


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu suwalskiego

Karta informacyjna poradnictwa - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

***

Fundacja Pasieka - w ramach współpracy - w 2022 r.


W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy - Fundacja „Pasieka” w 2023 r. - zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:
- utworzyła dedykowaną dla Państwa stronę internetową:
https://fundacjapasieka.pl/powiat-suwalski/

- prowadzi profil na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej:
https://www.facebook.com/FundacjaPasieka

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) filmik animowany zachęcający do skorzystania z nieodpłatnej pomocy
Kliknięcie w grafikę przeniesie do filmiku animowanego

filmik animowany

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook) artykuły prawne:
Kliknięcie w tytuł przeniesie do artykułu

Zasiedzenie służebności przejazdu a ustanowienie drogi koniecznej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Zniesławienie

Omówienie kwestii nowych obowiązków sprzedawców w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. nowych zasad podawania promocji cenowych  

Zmiany w kodeksie pracy - praca zdalna 

Ochrona wizerunku człowieka (osoby niepublicznej) w mediach   

Prawo do zwierząt po rozwodzie małżonków

Reklamacja usług stomatologicznych  - NOWE DZIAŁANIE MAJ 2023

Separacja - co, jak i kiedy? Opis procedury - NOWE DZIAŁANIE MAJ 2023

Jak uniknąć spirali zadłużenia?

Gwarancja a rękojmia

Przyjęcie i odrzucenie spadku, 

Eksmisja

HIPOTEKA – W JAKICH PRZYPADKACH JEST MOŻLIWA - NOWE DZIAŁANIE SIERPIEŃ 2023 R.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej - NOWE DZIAŁANIE SIERPIEŃ 2023 R.

Upadłość konsumencka – lekarstwem na długi? - NOWE DZIAŁANIE SIERPIEŃ 2023 R.

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych - NOWE DZIAŁANIE SIERPIEŃ 2023 R.

- poradnik prawny dedykowany nauczycielom - Prawa i obowiązki nauczyciela

DYŻURY SPECJALISTYCZNE
 w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
 i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W dniu  1 stycznia 2023 roku po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich na rzecz beneficjentów spoza ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. Zwracamy uwagę na powstałe punkty specjalistyczne z dziedziny pomocy cudzoziemcom czy punkty wspierające osoby doświadczające przemocy, osoby z niepełnosprawnościami i rodziny wychowujące dzieci
z niepełnosprawnościami. Osoby te często potrzebują właśnie wyspecjalizowanej pomocy, która nie zawsze jest dostępna w ich miejscu zamieszkania. Lista dyżurów specjalistycznych nie jest zamknięta
i jest na bieżąco aktualizowana.

Aktualna lista dyżurów specjalistycznych na 2023 rok Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.