""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
OGŁOSZENIE NR 1/2019
STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44b oraz 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354)

STAROSTA SUWALSKI
informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:
- organizacje pozarządowe,
- fundacje,
- jednostki samorządu terytorialnego,

działające na terenie powiatu suwalskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim powołanych zostanie 5 osób.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Warunki zgłaszania kandydatów:

1) zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2) zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, złożonej na oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;

3) kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty