""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11 a, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260, z 2017 r. poz. 624 i 820) w związku z art. 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 z 2015 r. poz. 528) zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się oddać w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 42 o powierzchni 2,3900 ha, położoną w obrębie Kuków, gmina Suwałki, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr SU1S/00061773/7 na rzecz stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców Okręg Podlaski w Białymstoku z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz z oznaczeniem nieruchomości objętej niniejszym Zarządzeniem, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach www.powiat.suwalski.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty