""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11 a, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 2, art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 i 2260 z 2017 r. poz. 624 i 820) oraz Zarządzenia Nr 60/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zarządza się co nastepuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną numerem działki 364/59 o powierzchni 0,0194 ha, położoną w obrębie Płociczno-Tartak, gmina Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00030708/5, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz z oznaczeniem nieruchomości objętej niniejszym Zarządzeniem, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach www.powiat.suwalski.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty