Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

OGŁOSZENIE

Starosty Suwalskiego z dnia 29 maja 2017 roku

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Starosta Suwalski ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy – audytora wewnętrznego

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
II. Określenie  stanowiska urzędniczego:
Samodzielne stanowisko pracy – audytor wewnętrzny
½  etatu
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.
1) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – audytora wewnętrznego,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • a) jeden z certyfikatów, o których mowa w art.286 ust.1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, lub
 • b) złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego o której mowa w art.286 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i legitymuje się dyplomem studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie  z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 2. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 8. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 9. znajomość ustawy o rachunkowości,
 10. znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 11. znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 12. znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
 13. znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 1.  Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu suwalskiego, w tym procedur kontroli zarządczej,
 2. Wykonywanie czynności doradczych  mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
 3. Sporządzanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka.
 4. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z prawem oraz wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki,
  2) określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  3) przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
 5. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających wykonanie zaleceń.
 6. Sporządzanie  sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz wydawanie obiektywnej oceny.
 7. Prowadzenie:
  1) bieżących akt audytu – dokumentujących przebieg i wyniki audytu wewnętrznego,
  2) stałych akt audytu – gromadzących informacje dotyczące obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
V. Wskazanie wymaganych dokumentów.
1. Dokumenty niezbędne:   
 1. kwestionariusz osobowy,*
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazane w pkt III. 6),
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy: audytor wewnętrzny, *
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 7. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 9. oświadczenie , że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, *
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*
2. Dokumenty dodatkowe:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych uprawnień i umiejętności.
VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
 1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Świerkowa 60.
 2. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony.
 3. Specyfika pracy na stanowisku:
  1) rozkład czasu pracy (1/2 etatu): 2 dni po 8 godz. i 1 dzień – 4 godz.
  2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze budynku,
  3) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  4) wyjazdy służbowe,
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2017 rok.
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: audytor wewnętrzny- samodzielne stanowisko pracy” w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r., do godz. 9.00 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).
IX. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr 22/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został ustalony w zarządzeniu Nr 22/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz zarządzeniem Nr 1/09 Starosty Suwalskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przeprowadzenie naboru obejmie:

1) etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,

2) etap drugi - test pisemny lub/oraz rozmowę kwalifikacyjną polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań dodatkowych oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru- potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.2)-13).

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na  tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/ )  oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl  ).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście od dnia 1 sierpnia  2017 r. w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy  od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.    

Dodatkowych informacji udzielają:
1) Ewa Kamińska – Skarbnik Powiatu, tel. 87 5659260,
2) Cezary Grzegorz Zwoliński – Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250,
3) Anna Nowacka – Inspektor ds. osobowych, tel. 87 5659252.

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy