""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
Starosta Suwalski odwołuje wyznaczony na dzień 12 lipca 2019 r. na godz. 10.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Skarbu Państwa, położonej w obrębie Filipów, gm. Filipów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1921/2 o pow. 0,6063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00026723/5.

Przyczyna odwołania przetargu: konieczność zweryfikowania wyceny zbywanej nieruchomości wynikająca z przekazanych w dniu 19.06.2019 r. przez Gminę Filipów omyłkowych danych dotyczących przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Filipów tj. że działka leży  w strefie turystycznej (A1), nie zaś w strefie rolniczej (B2).

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na  tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Urzędach Gmin/Miasta, na stronach internetowych: www.powiat.suwalski.pl, http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/ oraz w Gazecie Współczesnej.

Suwałki, 02 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia