""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Suwalskiego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Suwalski informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: z dnia 27.07.2018 r. pod nr 593268-N) została wybrana oferta złożona przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku

15-11 Białystok, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego

zawierająca najniższą cenę brutto wykonania całości zamówienia w kwocie 359.419,87 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 87/100) spośród wszystkich ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przy dostępności kredytu w ciągu jednego dnia roboczego. Oferta spełniała warunki określone przez Zamawiającego i zgodnie z kryteriami wyboru, jakimi  była cena i dostępność kredytu , była ofertą najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

LP.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferowana za udzielenie kredytu

Liczba pkt
w kryterium:

Cena oferowana
za udzielenie kredytu

Dostępność kredytu
od dnia zawarcia umowy

Liczba pkt
w kryterium:

Dostępność kredytu

Razem liczba pkt oferty

(po zaokrągleniu do
2 miejsc po przecinku)

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, 15-11 Białystok, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego

359 419,87 zł

99,00%

1

1,00%

100,00%

2

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 21

405 257,92 zł

87,80%

1

1,00%

88,80%

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia