""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Płociczno- Tartak gm. Suwałki.
1. Nieruchomość z oznaczeniem KW
OBRĘB, Płociczno- Tartak, dz. 949, KW SU1S/00055306/8
2. Powierzchnia nieruchomości
0,0392 ha
3. Opis nieruchomości
Struktura użytków: Ls. Kształt działki: prostokąt. Teren podmokły, stanowi skarpę porośniętą drzewostanem- samosiewami drzew liściastych. Poziom terenu obniżony średnio 4,5-5m od istniejącego poziomu terenu zabudowanego. Brak dostępu do drogi publicznej.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2MN- teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5. Cena wywoławcza
1.000 zł + 23% vat
6. Wadium
100 zł
7. Sposób zapłaty
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania warunkowego aktu notarialnego.
8. Zobowiązania
brak
I. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej.
Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek przyległych do działki 949 tj. właściciela nieruchomości nr 948 i właściciela nieruchomości 231/5, obręb Płociczno-Tartak, gm. Suwałki.
II. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 10 maja 2019 r. działka nr 949 położona  w Płociczno-Tartak” należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w terminie do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 20, parter, ul. Świerkowa 60.
III. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Właściciele przyległych działek do działki nr 949 tj. właściciele nieruchomości nr 948 i nr 231/5, obręb Płociczno-Tartak, gm. Suwałki:
- złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, o którym mowa w pkt. II
- wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. IV Do dnia 8 maja 2019 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. urzędu, przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (parter).
IV. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 100 zł (sto złotych).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 2 maja 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki lub w kasie Starostwa. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium – I przetarg w dniu 10 maja 2019 r.
3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Powiatu Suwalskiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
V. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój nr 129 (I piętro).
VI. Pozostałe warunki przetargu
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
VII. Informacje dodatkowe
1) Zarząd Powiatu w Suwałkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Starostwa Powiatowego w Suwałkach nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy notarialnej.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
6) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (087) 565 92 28 w godz.7.30-15.30 .

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia