""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szkocja, gm. Raczki

1. Nieruchomość z oznaczeniem KW
obręb Szkocja, gmina Raczki, dz. 5, KW SU1S/00014946/7 (działka nie jest obciążona prawem osób trzecich)
2. Powierzchnia nieruchomości
3,4144 ha
3. Opis nieruchomości
Struktura użytków: PsIV, RV, RVI Korzystne położenie, ze względu na sąsiedztwo rozproszonej zabudowy siedliskowej, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8, w odległości ok. 0,5 km od zabudowy m. Wronowo. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową serwisową dla drogi krajowej nr 8, następnie przez rzekę Głęboką.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla przedmiotowego terenu brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze studium UiKZPG działka położona jest w obszarze funkcjonalnym rolniczym "C" oraz "A"- Dolina Rospudy
5. Cena wywoławcza
104.660 zł - zw. z vat art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
6. Wadium
6.000 zł
7. Sposób zapłaty
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
8. Zobowiązania
brak.
I. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
II. Rolnik indywidualny spełniający warunki określone w punkcie I oraz zainteresowany udziałem w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z następującymi dokumentami:

1) Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy,

2) Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta właściwego ze względu na położenie nieruchomości;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

6) dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym;

7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
III. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Zgłoszenie wraz z załącznikami wskazanymi w punkcie II w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 5 położonej w Szkocji w dniu 15 marca 2019 r.” należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 20, parter; ul. Świerkowa 60.
IV. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
1) Osoby, które złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie II ,
2) wniosą wadium o którym mowa w pkt. V.
Do dnia 13 marca 2019 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. urzędu, przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (parter).
V. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w ww. tabeli.
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 8 marca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium – I przetarg w dniu 15 marca 2019 r.
3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Powiatu Suwalskiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
VI. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój nr 129 (I piętro).
VII. Pozostałe warunki przetargu

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
VIII. Informacje dodatkowe
1) Zarząd Powiatu w Suwałkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Starostwa Powiatowego w Suwałkach nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
6). Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (087) 565 92 28 w godz.7.30-15.30 .

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia