""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat Suwalski informuje o postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dn.11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) o udzielanie zamówienia publicznego, mającego na celu wybór wykonawcy robót zadania:
„Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap”- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00135049/01 z dnia 03.08.2021.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – strona postępowania na portalu SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

---------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 5.08.2021:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00137404/01 z dnia 5.08.2021.

Zmiana ogłoszenia dokonana jest w zakresie terminu składania ofert - wydłużenie do 20.08.2021 roku ze skutkiem zmiany terminu związania ofertą oraz Modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 1  z dnia 04.08.2021 r. oraz odpowiedz na pytanie nr 1 z dnia 04.08.2021 r.  opublikowane na stronie postępowania na portalu SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

Pozostałe Zamówienia