""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. Oznaczenie nieruchomości
Gmina Filipów, obręb 0005 Filipów, ark. mapy 15, działka nr 1921/2, ksiega wieczysta SU1S/00026723/5
2. Powierzchnia nieruchomości
0,6063 ha
3. Opis nieruchomości
Działka oznaczona nr geod.1921/2 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, w opisie użytków oznaczona jako grunty rolne klasy RIIIb, RIVa i RIVb, zlokalizowana jest w miejscowości Filipów, przy ulicy Suwalskiej. Działka położona jest na skrzyżowaniu dróg o nawierzchni asfaltowej w niedalekiej odległości od centrum miejscowości, w bliskim sąsiedztwie Mleczarni "Rospuda" oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Istnieje możliwość dostępu do sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz dostęp do dróg o nawierzchni asfaltowej. Aktualny sposób zagospodarowania działki: działka ogrodzona jest z trzech stron siatką metalową na słupkach żelbetowych, po obrzeżach działki z trzech stron porasta wieloletni drzewostan liściasty. Przez środkową część działki przechodzą dwie napowietrznej linie elektroenergetyczne, wjazd na działkę możliwy od drogi wojewódzkiej w kierunku Filipów II.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów, aktualnie zmienionego Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/221/2018 z dnia 16.10.2018 r. ww. działka leży w strefie turystycznej (A1). Z zapisu studium wynika, że obszar strefy A1 obejmuje m.in. „ - miejscowość gminną Filipów -wielofunkcyjny ośrodek gminny – obsługa ludności gminy w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, poczty, telekomunikacji, energetyki, ośrodek obsługi turystycznej położony w punkcie węzłowym licznych szlaków turystycznych, w tym wodnego krajowego rzeki Rospuda i pieszego regionalnego Raczki – Stańczyki;” Przedmiotowa działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie jest położona na obszarach objętych rewitalizacją lub w specjalnej strefie rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, poprzednio usługowej (lecznicy weterynaryjnej) istnieje możliwość zabudowy działki.
5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Cena nieruchomości
112 300 zł - zw. z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Termin płatności
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


S T A R O S T A
Witold Kowalewski

Pozostałe Zamówienia