""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

                                                                                                                              

Zaproszenie do składania oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach w latach 2019 – 2022.

1.Przedmiot zamówienia.

    1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablic           rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku .

Tablice rejestracyjne winny spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego  zamówienia.

Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.05.2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1751), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

Przewidywana ilość tablic do zamówienia w latach 2019 – 2022 przedstawia się następująco:

- tablice samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe)  -     11.000 szt

- tablice motocyklowe                                                            -        1.000 szt

- tablice motorowerowe                                                        -            250 szt

   2) Dostawa tablic realizowana będzie partiami, w ilościach i rodzajach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w terminie 7 dni, a w przypadku wtórników tablic w ciągu 4 dni od złożenia pisemnego zamówienia.

   3) Dostarczane tablice będą opakowane w oznaczonych numerami kartonach, które zabezpieczą tablice przed uszkodzeniem. Koszt opakowań będzie wliczony w cenę tablic.

   4) Wykonawca będzie dostarczał tablice do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach na własny koszt.

   5) Okres gwarancji na dostarczone tablice będzie wynosił 3 lata od dnia ich dostarczenia.

   6) Wykonawca w czasie realizacji umowy winien posiadać aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia  2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

2.Termin wykonania.    

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.05.2022 r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

3.Opis warunków udziału.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1)      powinni spełniać zgodnie z zał. Nr 1 warunki:

a)      posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b)      znajdować się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2)      posiadać doświadczenie w zakresie dostaw tablic rejestracyjnych.

Przedłożyć  wykaz dostaw (co najmniej dwie) wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych o wartości 100.000 zł brutto i dwie referencje od odbiorców ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

3)      posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice

rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm. ) prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy,

4.Wykaz dokumentów i oświadczeń do dostarczenia przez Wykonawcę:   

    1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,

    2) wykaz usług – załącznik nr 2,

    3) projekt umowy – załącznik nr 3,

    4) zaświadczenie marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

5.Kryteria oceny ofert.

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i spełni warunki określone przez Zamawiającego zostanie zawarta umowa w zakresie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

6. Warunki płatności.

Zapłata za każdą zamawianą dostawę tablic następować będzie w oparciu o fakturę płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:

 

Nabywca:   Powiat Suwalski

                     16-400 Suwałki

                      ul. Świerkowa 60

                      NIP: 8442081910

Płatnik:       Starostwo Powiatowe w Suwałkach

                     ul. Świerkowa 60

                      16-400 Suwałki

7.Termin i miejsce składania ofert.

 Ofertę należy złożyć do dnia 13 listopada 2019 roku do godziny 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 20   lub przesłanie pocztą na wskazany adres.

8. Opis przygotowania oferty:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki”
z dopiskiem „Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego
w Suwałkach”.
Formularz ofertowy  i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do nadawcy.

9. Uwagi

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: naczelnik Wydziału Komunikacji – Jolanta Sawicka tel. 87 565 92 45, e- mail: jolanta.sawicka@powiat.suwalski.pl

Spis załączników:

1)      załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

2)      załącznik Nr  2 – Wykaz usług,

3)      załącznik Nr 3 – Wzór umowy

10.Klauzula RODO

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady )UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest Starosta Suwalski. Dane adresowe: ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, telefon: 87 565 9200, adres e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl

2)W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

-  drogą elektroniczną: iod@powiat.suwalski.pl

- telefonicznie: 87 565 92 53

- pisemnie:  adres siedziby Administratora danych

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji  dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

6) Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)Osoba, której dane dotyczą posiada:

 a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.

10) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do zależytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia