""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1204221

Zmiana załącznika:
04-09-2019 - w załączniku nr 5 (projekt umowy) w par. 2 oraz w par. 6, p. 4 w miejscu dat wstawiono puste pola do późniejszego wypełnienia. Zmiana nie powoduje konieczności przesunięcia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo - pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”.
I. Zamawiający
Powiat Suwalski, ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki, NIP 8442081910, REGON 790670846
II. Procedura rozpatrywania ofert
Zamawiający  rozpatrzy oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego określonego w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, tj. w Zarządzeniu nr 17/2015 Starosty Suwalskiego z dnia z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ramowych procedur wydatków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4, pkt. 8, o treści następującej:
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie  w ramach realizacji projektu  pn. „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego polegające na:
Część 1 (wiodący kod CPV 45233250-6):
1) Budowie Miejsca Obsługi Rowerowej zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 28 932,06 zł brutto.

2) Utwardzeniu terenu ciągu pieszego w zespole parkowo – pałacowym zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 86 875,00 zł brutto
Część 2 (wiodący kod CPV 45112711-2):
3) Nasadzeniu zieleni na obszarze zabytkowym zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 11 371,79 zł brutto

4) Wykonaniu powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej

Zamawiający przeznacza kwotę 984,00 zł brutto

Łącznie na realizację zadań zawartych w części 1 i 2, Zamawiający przeznacza kwotę 128 162,85 zł brutto.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy ofertę na obie części zamówienia złoży jeden wykonawca, zadanie polegające na wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej należy skalkulować w ofercie tylko jeden raz, pomijając wyliczenie pozycji nr 7 w kosztorysie ofertowym na „Utwardzenie ciągu pieszego w zespole parkowo-pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”, oraz pozycji nr 12 w kosztorysie ofertowym na Miejsce Obsługi Rowerowej w zespole parkowo-pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”, gdzie należy wskazać kwoty zerowe.
IV. WARUNKI

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na wszystkie elementy zamówienia znajdujące się w Części 1.

2. Nasadzenia zieleni wymienione w p. 3 Części 2 zamówienia - gwarancja minimalna to 1 rok.

3. Wykonawca Części 1 zamówienia zapewni kierownika budowy posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownik udokumentuje  posiadanie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 25 listopada 2019 r.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego jest cena – waga kryterium 100%

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy czym zadania opisane w Części 1, pkt. 1 i 2  są nierozdzielne. Nierozdzielne są również zadania wymienione w Części 2, tj. pkt. 3 i 4.

3. Nie będą brane pod uwagę: wyceny niekompletne, niezgodne z opisem zamówienia oraz złożone po terminie.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

1. Zawierać  wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (załącznik nr 4) i zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5).

2. Być opatrzona pieczątką firmową,

3. Posiadać datę sporządzenia,

4.  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków , natomiast przedłożenie dokumentów dotyczących kierownika budowy będzie wymagane przed podpisaniem umowy.

6.  Kosztorysy ofertowe
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

3. Oferta musi zawierać opis zakresu zadania.

4. Ceny podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji.
VIII. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest: Konrad Charmuszko tel. 87 5659270 w godz. 7.30 – 15.30. fax 87 5664718, e-mail: promocja@powiat.suwalski.pl
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena wskazana przez oferenta musi być podana oddzielnie dla każdej części zamówienia znajdującej się w składanej ofercie, wyrażona w PLN cyfrowo i słownie do 2 miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje.

2. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (transport, załadunek i wyładunek, montaż, roboty itd.).

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena dla danej części zamówienia może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen oraz  nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać:
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego (pok. 20) - budynek Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, do dnia 18.09.2019 do godz. 14.00
- pocztą na adres Zamawiającego do dnia 18.09.2019 do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty w godzinach pracy Starostwa).

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  (skany dokumentów) do dnia 18.09.2019 do godz. 14:00.

2. Ofertę wraz z załącznikami należy oznaczyć dopiskiem „OFERTA  - Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie” (napis na kopercie lub tytuł wiadomości e-mail)

3. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 113 w dniu 18.09.2019 r. o godz. 14:30.
XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie podpisanej oferty w terminie.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
XIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.

3. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 14 dni od dostarczenia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
XIV. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ w przypadku niezawarcia aneksu na wydłużenie realizacji projektu między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą.
XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich oferentów pismem przesłanym pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa - budowa Miejsca Obsługi Rowerowej w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie” - wyciąg
2.  Kosztorys inwestorski „Utwardzenie ciągu pieszego w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie” - wyciąg
3. Dokumentacja projektowa  - Projekt zagospodarowania terenu zieleni wokół pomnika gen. L.M. Paca i przy zabytkowej kordegardzie w Dowspudzie
4. Formularz ofertowy
5. Wzór umowy
6. Projekt zagospodarowania terenu

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia