""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiat Suwalski, ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki, NIP 8442081910, REGON 790670846
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający  rozpatrzy oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego określonego w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, tj. w Zarządzeniu nr 17/2015 Starosty Suwalskiego z dnia z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ramowych procedur wydatków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4, pkt. 8, o treści następującej:
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie  w ramach realizacji projektu  pn. „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego polegające na :

1) Budowie Miejsca Obsługi Rowerowej zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 28 932,06 zł brutto.
2) Utwardzeniu terenu ciągu pieszego w zespole parkowo – pałacowym zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 76 875,00 zł brutto
3) Nasadzeniu zieleni na obszarze zabytkowym zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 11 371,79 zł brutto
4) Wykonaniu powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej
Na realizację Zamawiający przeznacza kwotę 984,00 zł brutto
Łącznie na realizację powyższych zadań Zamawiający przeznacza kwotę 118 162,85 zł brutto.
IV. WARUNKI
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na całość realizacji zamówienia z wyłączeniem nasadzenia zieleni  - gwarancja 1 rok.
2. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Kierownik udokumentuje  posiadanie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 17 czerwca 2019 r.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego jest cena – waga kryterium 100%
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy czym zadania opisane w dz. III, pkt. 1,2,4  są nierozdzielne – wariantowość dotyczy pkt. 3 (nasadzenia zieleni).
3. Nie będą brane pod uwagę: wyceny niekompletne, niezgodne z opisem zamówienia oraz złożone po terminie.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
1. Zawierać  wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (załącznik nr 4) i zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5).
2. Być opatrzona pieczątką firmową,
3. Posiadać datę sporządzenia,
4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków , natomiast przedłożenie dokumentów dotyczących kierownika budowy będzie wymagane przed podpisaniem umowy.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
3. Oferta musi zawierać opis zakresu zadania.
4. Ceny podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji.
VIII. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest: Konrad Charmuszko tel. 87 5659270 w godz. 7.30 – 15.30. fax 87 5664718, e-mail: promocja@powiat.suwalski.pl
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena wskazana przez oferenta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje.
2. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (transport, załadunek i wyładunek, montaż, roboty itd.).
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen oraz  nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego (pok. 20) - budynek Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, do dnia 15 marca 2019 roku lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty). Dopuszcza się również złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  (skany dokumentów) do 15 marca 2019 roku.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy oznaczyć dopiskiem „OFERTA  - Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”
3. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 113 w dniu 18 marca 2019 r. o godz.12.00.
XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie podpisanej oferty w terminie.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
XIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia
i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.
3. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 14 dni od dostarczenia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
XIV. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich oferentów pismem przesłanym pocztą elektroniczną lub tradycyjną.


Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa - budowa Miejsca Obsługi Rowerowej w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie” - wyciąg
2. Kosztorys inwestorski „Utwardzenie ciągu pieszego w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie” - wyciąg
3. Dokumentacja projektowa  - Projekt zagospodarowania terenu zieleni wokół pomnika gen. L.M. Paca i przy zabytkowej kordegardzie w Dowspudzie
4. Formularz ofertowy
5. Wzór umowy

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia