""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:

BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Mickiewicza 9b/9, 19—300 Ełk
cena brutto 14 514,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcyUzasadnienie wyboru oferty:
Podczas postępowania wpłynęły 3 oferty. Pod względem formalnym oferty firm
- BIUREX Małgorzata Pogrzelska, ul. Akacjowa 24, 16—075 Zawady
- Pracownia Geodezyjna Global-Geo Grzegorz Kapuściński ul. Mickiewicza 9b/9, 19—300 Ełk
zostały wykluczone, ponieważ nie spełniły wymogów formalnych zawartych w Zapytaniu ofertowym punkt VI „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Oferta złożona przez BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Mickiewicza 9b/9, 19—300 Ełk, cena brutto 14 514,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy została przygotowana prawidłowo. Zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia.


Pozostałe Zamówienia