""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

K O M U N I K A T

STAROSTY SUWALSKIEGO

 

skierowany do organizacji pozarządowych mających zamiar złożyć oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.”

 

Starosta Suwalski przypomina, iż stosownie do postanowień art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b (udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa) lub 22a (udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688
i 1570), wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wojewoda prowadzi listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa.

2.    O wpis na listę, o której mowa w ust. 1, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

2)    posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,
o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;

3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a)    poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)    profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c)    przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4)    opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.    O wpis na listę, o której mowa w ust. 1, w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

2)    posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;

3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a)    poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b)    profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c)    przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4)    opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4.    O wpis na listę, o której mowa w ust. 1, w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji, może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z prowadzeniem mediacji;

2)    posiada umowy zawarte z co najmniej trzema mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;

3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a)    poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,

b)    profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,

c)    przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4)    opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

Pozostałe Komunikaty