""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach
dotycząca wyników konsultacji społecznych
projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Przedmiotem konsultacji była treść projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje projektu Programu współpracy (…) miały na celu coroczną aktualizację kierunków wspólnych działań i zamierzeń samorządu Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.

Konsultacje trwały od 26 października do 9 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu współpracy (...) i formularzem zgłaszania opinii zamieszczone zostało w dniu 26 października 2017 roku:

- w Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem:
http://sp-suwalki.pbip.pl/?event=informacja&id=16129
- w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Suwałkach – pod adresem:
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/komunikaty/konsultacje-projektu-%E2%80%9Eprogramu-wspolpracy-powiatu-suwalskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach,

Dodatkowo, w dniu 26 października 2017 roku przesłano drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym z terenu powiatu suwalskiego informację o ogłoszonych konsultacjach przez Zarząd Powiatu w Suwałkach (których adres e-mail znajduje się w roboczej bazie danych).

Do dnia zakończenia konsultacji, tj. 9 listopada 2017 roku, nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga w konsultowanej sprawie.

Wyniki konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej http://sp-suwalki.pbip.pl oraz w serwisie internetowym http://powiat.suwalski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Pozostałe Komunikaty