""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza

ROKOWANIA po DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny

     
1. Przedmiotem rokowań jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu suwalskiego położonej w Raczkach, gm. Raczki oznaczonej nr geod. 923 o pow. 7,9710 ha (w opisie użytków jako grunty orne RV-7,3724 ha i RVI-0,5986 ha), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00047543/2.

Działka o kształcie regularnym. Nieruchomość przylega do drogi żwirowo- gruntowej. Obok działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa i boisko sportowe. Na sąsiadujących działkach znajdują się udokumentowane złoża piasku. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

2. Grunt ten zostanie wydzierżawiony na okres 5 lat z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny (piasku i piasku ze żwirem).

3. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest na terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKPZ Gminy Raczki, przedmiotowa działka położona jest w obszarze funkcjonalnym A2- tereny rozwojowe: rzemiosło i usługi.

4. Cena wywoławcza w rokowaniach za cały okres dzierżawy w/w gruntu wraz ze złożem została obniżona o 26,7% i wynosi 1.100.000,00 zł (do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek vat).

5. Czynsz za dzierżawę ustalony w wyniku rokowań zostanie rozłożony na 2 równe raty w ten sposób, że:
- I rata płatna z dniem podpisania umowy dzierżawy (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty).
- II rata płatna w ciągu roku od podpisania umowy dzierżawy.

6. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Rokowania- dzierżawa” w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta do dnia 23 października 2018 r. do godz. 1200.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena proponowana za dzierżawę nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.)
e) nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 
7. Zaliczkę w pieniądzu w kwocie 60.000 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 22.10.2018 r. (ostateczny termin wpływu na konto).

8. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

9. Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

10. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet kwoty czynszu dzierżawnego (I raty).

11. Zaliczka podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora rokowań. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie  (do 3 dni od dnia rokowań) przelewem.

12. Istotne warunki umowy dzierżawy:
- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 5 lat z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny (piasku i piasku ze żwirem).
- czynsz za dzierżawę, który zostanie ustalony w wyniku przetargu dzierżawca będzie zobowiązany uiścić w sposób określony w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.
- dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

13. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań
Rokowania (otwarcie ofert) odbędą się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój nr 129 (I piętro).
Uwaga!  Komisja przeprowadza rokowania w obecności osób, które zgłosiły udział w rokowaniach.
W przypadku nieobecności osób, które złożyły pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach zostanie uznane za wycofanie (koperta nie będzie otwierana).

14. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy winni przed przystąpieniem do rokowań przedstawić Komisji:
a)  osoby fizyczne – dokument  potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
b)  pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo  do uczestnictwa w rokowaniach,
Uczestnicy rokowań składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem dzierżawy, nie wnoszą do niego żadnych  zastrzeżeń i dzierżawią nieruchomość  w stanie istniejącym  oraz, że zapoznali się z warunkami  rokowań i przyjmują je bez zastrzeżeń.

15. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Suwałkach zastrzega sobie prawo odwołania rokowań.

16. Przetargi na dzierżawę ww. nieruchomości odbyły się 27.04.2018 r. oraz 27.07.2018 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

17. Dodatkowych informacji odnośnie rokowań można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel.(0-87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Lokalizacja nieruchomości

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia