"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki, ul. Świerkowa 45 lok. 45, 16-400 Suwałki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja techniczna modelu: DACIA DUSTER OPEN SCe 115 S&S, w szczególności:
- rok produkcji 2017 rok  - pojazd fabrycznie nowy,
- silnik benzynowy o pojemności 1,6, moc silnika 84 kW (114 KM),
- skrzynia biegów: 5 – biegowa  mechaniczna,
- rodzaj nadwozia – SUV,
- kolor – szary comete,
- opcje dodatkowe: QPA$MV, klimatyzacja manualna, egulator – ogranicznik prędkości, koło zapasowe dojazdowe,
- akcesoria: kuweta bagażnika 4x2, chlapacze przednie i tylne z montażem, podłokietnik central z montażem,
- wyposażenie dodatkowe: kpl. opon zimowych, felgi aluminiowe 403004974R z kołpaczkiem, dywaniki gumowe, nakładki progowe, czujniki parkowania tył, pokrowce na siedzenia przód i tył, uchwyt na telefon
2.  Opis sposobu obliczenia ceny.
Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego – Zał. Nr. 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Cena ryczałtowa brutto (obejmująca m. in. Wartość dostarczanego samochodu, podatek VAT, opłatę recyklingową oraz koszty związane z dostawą).
3. Kryteria wyboru ofert.
Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Dostawców , którzy złożyli oferty dotyczące wybranego modelu zgodnie z treścią zapytania ofertowego. Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen i wyboru oferty najkorzystniejszej.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie uwzględnione kryterium – Cena oferty © - waga kryterium 100 %.
4. Pozostałe informacje:

1) Minimalny okres gwarancji na układ jezdny (napędowy) – 3 lata, lakier – 2 lata, perforacja nadwozia – 6 lat.

2) Dostarczenie samochodu do dnia 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Zamawiającego lub w uzgodnione miejsce (np. serwis autoryzowany) na terenie województwa podlaskiego. Wszelkie koszty dostawy samochodu ponosi Dostawca.

3) Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną na samochód upoważniająca do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi.

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
5. Wynagrodzenie Dostawcy.
Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury.
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy dostawy korespondencyjnie.
6. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki
ul. Świerkowa 45 lok. 45, 16-400 Suwałki  
tel./fax 087 563 10 00
e-mail: pinbpz.suwalki@neostrada.pl
7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki, ul. Świerkowa 45 lok. 45, 16-400 Suwałki, w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku, do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 10:30, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki.

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego oraz nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Na kopercie należy zamieścić informację: „Oferta na: Dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki”.Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty:
Załącznik Nr 1  - Wzór formularza ofertowego (Oferta)
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia