""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualizacja z dn. 09.11.2022 r.
Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 7 (Poligrafia NOT Piotr Wierzbiński, Sonina 285B, 37-100 Łańcut) jako najkorzystniejszej. Oferta uzyskała najwyższą ocenę – najniższa cena i maksymalny czas skrócenia realizacji zamówienia. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

- informacja z wyboru oferty
- Protokół

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dn. 07.11.2022 r.
- informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dn. 03.11.2022 r.
- informacja o zmianie formularza ofertowego
- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta Wykonawcy (popr. 03.11.2022)
- ZAPYTANIE OFERTOWE (popr. 03.11.2022)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dn. 31.10.2022 r.:
- pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 2022-44703-132222 Baza Konkurencyjności

Powstaje w kontekście naboru
STHB.01.01.00-IP.01-00-LIT/15 - Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego

Tytuł
Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji w ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej z Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Kody CPV
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem


Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa
Podkategoria
Usługi drukarskie

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie graficzne, skład i druk publikacji w
ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020:
a) Wspólnej broszury na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu transgranicznego PL-LT, nakład 6 000 egz.
b) Wspólnej ulotki o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu przygranicznego PL-LT oraz na szlaku obiektów rodu Pac, nakład 15 000 egz.
c) Kalendarza promującego obiekty dziedzictwa o charakterze transgranicznym, nakład 600 egz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu, szczegółów dostawy, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy Zamawiającego. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
4. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
5. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego: Konrad Charmuszko
Adres poczty elektronicznej konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl, tel. 87 565 92 70.
6. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
7. Wszelkie nazwy własne, jeśli zostaną użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
Cena [waga 60%] - punkty w skali od 0 do 60. Wzór:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia / Łączna cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?
NIE
Opis
Skrócenie czasu realizacji zamówienia [waga 40%] - skrócenie terminu od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji graficznej ostatniej publikacji do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
-skrócenie o 10 dni kalend. – 40 pkt
-skrócenie o 5 dni kalend. – 20 pkt
-skrócenie o 4 i mniej dni - 0 pkt

Termin składania ofert
2022-11-04 09:00:00   2022-11-07 9:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Powiat Suwalski
Świerkowa 60
16-400 Suwałki
NIP: 8442081910

Osoby do kontaktu
Konrad Charmuszko
tel.: 87 565 92 70
e-mail: konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-27
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
2. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta Wykonawcy
3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dodane do ogłoszenia dn. 2022-10-31
6. Pytania i odpowiedzi - 31.10.2022

Dodane do ogłoszenia dn. 2022-11-03
7. Informacja o zmianie formularza ofertowego - 03.11.2022
8. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta Wykonawcy (popr. 03.11.2022)
9. ZAPYTANIE OFERTOWE (popr. 03.11.2022)Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia