""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Suwałki dn. 2 kwietnia 2020 r.

 

ORG.5520.2.2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie:

,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2020 r.” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie ich do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie ich na parkingu strzeżonym lub zapewnieniu własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

2. Przez ofertę wariantową rozumie się ofertę w skład, której wchodzi usuwanie statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie do strzeżonego portu lub do przystani,
a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie ich na parkingu strzeżonym lub zapewnieniu własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty dla:

a) wszystkich obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego,

b) wybranych obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego.

3. Miejsce wykonania prac: obszary wodne na terenie Powiatu Suwalskiego.
4. Termin związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
5. Termin realizacji: od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
6. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Dysponowanie odpowiednią liczbą i rodzajem sprzętu do usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz wprowadzania ich do miejsca przechowywania.
2. Zobowiązanie do wykonania każdej dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego poprzez wprowadzanie do strzeżonej przystani lub umieszczenie na strzeżonym parkingu.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający żąda złożenia wypełnionego i podpisanego formularza ofertowe – (załącznik nr 1)  i zaakceptowanego projektu umowy (załącznik nr 2). Brak jednego z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Krzysztof Sobiech
tel. 87 5659254 fax. 87 5659256 w godz. 8.00 – 12.00,
e-mail: krzysztof.sobiech@powiat.suwalski.pl.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

3. Oferta powinna obejmować całość lub wybrane części zadania.

4. Ceny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa stosowana będzie następująca procedura:

1.    Podpisane i zeskanowane oferty należy przesyłać na adres e-mail: krzysztof.sobiech@powiat.suwalski.pl do dnia 20 kwietnia 2020 r. godz.9.00.

2.     Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali 129 w dniu
20 kwietnia 2020 r. o godz. 9.15.

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (transport, załadunek i wyładunek, opakowanie, itp.) musi być podana w PLN liczbowo (brutto).

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

VIII. OCENA OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,

2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium – cena – 100 %.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

IX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY.

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.

3. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy do wypełnienia (zał. nr 1),

2.Projekt umowy (zał. nr 2).

 

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia