""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach  rozeznania cenowego  realizacji zamówienia o wartości do 3000 euro

I. Starostwo Powiatowe w Suwałkach  zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest  opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów  przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki, Powiat Suwalski, zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ.5595.50.2018.KD z dnia 04.12.2018 roku i ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dotyczącą rozwiązań zamiennych  w stosunku do wymagań  przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełniania warunków ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

1. Zamówienie obejmuje:
a/  projekt budowlany i projekty branżowe wykonawcze  w zakresie wymaganym przepisami oraz przedmiary robót i kosztorysy do wypełnienia przez oferentów;
b/ sporządzenie kosztorysów inwestorskich zaprojektowanych robót (w kosztorysach powinny wystąpić tabele elementów scalonych, wartości netto, brutto i podatek VAT);
c/ wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500  w zakresie niezbędnym pod  projektowaną inwestycję.

d/ opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót niezbędnej do  procedury wyboru  wykonawcy  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

2. Dokumentacja opracowana w wyniku niniejszego postępowania powinna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powinna posiadać wymagane przepisami  opinie i uzgodnienia oraz umożliwić:  przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z wymogami art. 29 i art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zwłaszcza: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu , który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to  doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  Dokumentacja powinna umożliwić   uzyskanie pozwolenia na budowę,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dokumentacja powinna być  wykonana zgodnie ustawą  Prawo  budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r, poz.1202 z późn. zm.),  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129) natomiast przedmiar i kosztorys inwestorski  powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku  w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, poz. 1389)  oraz aktualnym  poziomem  cen rynkowych.

4. Dokumentacja, przedmiar, kosztorys do wypełnienia przez oferentów do procedury wyboru wykonawcy oraz STWiOR  powinny być wykonane w czterech egzemplarzach  (wersja papierowa + wersja elektroniczna), natomiast kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach. Uzgodnienia dokumentacji  wymagane przepisami po stronie i na koszt Projektanta.  

5. Rozwiązania zaproponowane  w dokumentacji  powinny być  ekonomiczne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

6. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II. Zamawiający posiada ekspertyzę  techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dotyczącą rozwiązań zamiennych  w stosunku do wymagań  przepisów techniczno-budowlanych , w zakresie spełniania warunków ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.  (Zamawiający, wybranemu oferentowi  udostępni na potrzeby opracowania przedmiotu rozeznania  rysunki rzutów w wersji elektronicznej).

III. Graniczny termin wykonania usługi: 10 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

Posiadanie  uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia i przynależność do  Izby Inżynierów - konieczne złożenie oświadczenia/eń  potwierdzających powyższe oraz potwierdzonych kserokopii  w/w dokumentów.

V. Ofertę należy:

Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.03.2019 r. do  godz. 10.00  – listem   lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - na opracowanie dokumentacji umożliwiającej spełnianie przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewnienie  wymaganej długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki, powiat suwalski. Nie otwierać przed 20.03.2019 r. godz. 10.00”

VI. Do oferty należy dołączyć:

Dokumenty  określone w punkcie  IV.

VII. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
„Cena 100 %”, poprzez porównanie cen.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który złoży najtańszą ofertę spełniającą warunki określone przez Zamawiającego.
O wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożą oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystraczających środków finansowych możliwe będzie unieważnienie zapytania.


W załączeniu:                            
1.Formularz Oferty
2. Wzór umowy                
3. Ekspertyza.
4. Postanowienie z dn. 04.12.2018 r.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia