Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

31 maja 2019 roku o godz. 1330 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady VI sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który na wniosek Radnego Szczepana Ołdakowskiego został rozszerzony o punkt dot. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Radni przyjęli uzupełniony porządek obrad sesji jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. W dalszej części obrad Radni przystąpili do rozpatrywania informacji oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, oraz powiatowych służb, inspekcji i straży za 2018 r.

W bloku dotyczącym podjęcia uchwał, podczas głosowania podjęto następujące uchwały w sprawie:  
1. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego,
2. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego,
3. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego,
4. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok do budżetu powiatu,
5. zmian w budżecie powiatu na 2019 r.,

6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

Po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu, Rada Powiatu

w Suwałkach rozpatrywała Raport o stanie powiatu suwalskiego w roku 2018. Raport zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym był rozpatrzony w pierwszej kolejności przed sprawozdaniem budżetowym.

Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie tj. do 30 maja 2019 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu.

Raport o stanie powiatu suwalskiego w 2018 r. przedstawił Starosta Suwalski Witold Kowalewski. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Głos w tej sprawie zabrał również Starosta Suwalski minionej kadencji Pan Szczepan Ołdakowski, który złożył podziękowania wszystkim, którzy współpracowali i pracowali na rzecz Powiatu Suwalskiego w roku poprzednim, m.in. kolegom z Zarządu, Radzie Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, partnerom zewnętrznym tj. służbom, inspekcjom i strażom. 

Po przedstawieniu Raportu Rada Powiatu w Suwałkach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.

W dalszej kolejności Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też i Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną i pozostałe Komisje Rady. Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Na zakończenie Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji określony uchwałą Nr 1/6/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 listopada 2018 r. został uzupełniony o nowych Radnych w osobach Radny Szczepan Ołdakowski i Radny Tadeusz Chołko.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >