""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Finansowo - Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

 

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki w 2019 r.”
3.Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok do budżetu powiatu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
11. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 za 2019 r.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
13. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalne Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
15. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie:
     1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.,
     2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
     3) rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
     4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
     5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,
     6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                 Z up. Przewodniczącego  Komisji

                                                                            Sekretarz Powiatu

                                                               / - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >